Citywalk

Logo programu CitywalkZAPRASZAMY DO WYPOŻYCZANIA AUDIOPRZEWODNIKÓW

MBP (Rynek 3) i Filia nr 5 (ul. Damrota 32)

Zwiedzaj  Kędzierzyn-Koźle z audioprzewodnikiem w ramach projektu „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”, realizowanym przez 6 miast pogranicza czesko-polskiego (w tym UM Kędzierzyn-Koźle),  posiadających wspólne dziedzictwo kulturowe oraz potencjał w zakresie kreowania nowych produktów turystycznych.
Zapraszamy do MBP (Rynek 3) i Filii nr 5 (ul. Damrota 32), gdzie można wypożyczyć audioprzewodniki, które poprowadzą zainteresowanych  historią i współczesnością naszego miasta, trasami turystycznymi w Koźlu, Kędzierzynie i Sławięcicach.
Dużo ciekawych informacji, interesująca architektura, pomniki przyrody - Kędzierzyn-Koźle to doskonałe miejsce do pieszych wędrówek  i rowerowych wycieczek. Audioprzewodniki dostępne są w czterech wersjach językowych - polskiej, czeskiej, angielskiej i niemieckiej.

VÝPŮJČNÍ ŘÁD  cz  en  de

 1. Turistická informační střediska, která se nacházejí v Městské knihovně v ulici Rynek 3 a v její pobočce č. 5 v ulici Damrota 32, jsou v provozu v době otevření knihoven a jsou vedeny knihovníky.
 2. Audioprůvodce je majetkem Obce Kędzierzyn-Koźle, přenechaným k dočasnému užívání Městskou knihovnou v Kędzierzyně-Koźli a skládá se z přehrávače a sluchátek.
 3. Přístroj se půjčuje na dobu maximálně 6 hodin.
 4. Zapůjčení přístroje je zdarma. 
 5. Při zapůjčení přístroje je nutné předložit doklad totožnosti, vypsat výpůjční lístekpdf_ikona a uhradit vratnou kauci ve výši 100 zlotých.
 6. V případě organizovaných skupin (rodiny, zájezdní skupiny apod.) vedoucí skupiny uhradí vratnou kauci ve výši 100 zlotých za každý přístroj a odpovídá za každý zapůjčený přístroj.
 7. Organizované skupiny z institucí, jejichž sídlo se nachází na území města Kędzierzyn-Koźle, zvláště školy, mimovládní organizace, organizační jednotky, mohou být zbaveny povinnosti zaplatit kauci, přičemž vždy o tom rozhoduje knihovník.
 8. Výpůjční lístek obsahuje: jméno a příjmení uživatele, adresu, číslo dokladu totožnosti s fotografií, datum a čas výpůjčky, výši vratné kauce, datum a čas vrácení, podpis předávajícího, podpis přebírajícího, číslo audioprůvodce, telefonní číslo přebírajícího, počet vypůjčených přístrojů.
 9. Osoba, která si audioprůvodce půjčuje, musí být plnoletá a nemůže být pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.
 10. Před vypůjčením audioprůvodce přebírající je zavázán k tomu, aby si zkontroloval technický stav přístroje; zjištěné závady je nutné nahlásit knihovníkovi před zapůjčením.
 11. Audioprůvodce je nutné vrátit v nepoškozeném stavu nejpozději 30 minut před zavřením knihovny.
 12. Audioprůvodce se půjčuje výhradně v době otevření knihovny s výjimkou poslední hodiny před zavírací dobou, kdy se již audioprůvodce nepůjčují.
 13. V případě vrácení přístroje po více než 6 hodinách od chvíle zapůjčení se uživatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 10 zlotých za každou započatou hodinu prodlení.
 14. Za každý další den prodlení se uživatel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 100 zlotých.
 15. V případě pozdního vrácení přístroje bude vrácena pouze poměrná část kauce snížená o částku smluvní pokuty podle délky prodlení.
 16. Uživatel, který ztrátí přístroj, je povinen uhradit jeho plnou cenu, jež činí 344,55 eur včetně 15 eur za sluchátka, podle kurzu vyhlášeného Polskou národní bankou v den jeho půjčení.  
 17. V případě poškození přístroje se uživatel zavazuje uhradit pokutu ve výši 300 zlotých. V případě poškození sluchátek pokuta činí 50 zlotých.
 18. V obou výše uvedených případech závazky uživatele budou vyúčtovány podle výše zaplacené kauce.
 19. Jestli uživatel nedodržuje výpůjční lhůtu a nevratí přístroj ve stanovené době, knihovna mu posílá doporučený dopis s jednou upomínkou k vrácení zapůjčeného audioprůvodce.
 20. Jestli uživatel po obdržení upomínky nesplní závazky stanovené tímto výpůjčním řádem, knihovna vymáhá své pohledávky v souladu s právními předpisy bez dalších upomínek.

 

Projekt „Miejskie Trasy Turystyczne zintegrowanym produktem turystycznym miast czesko-polskiego pogranicza”
jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
Nr umowy: PL.3.22/2.2.00/08.00046/1

Projekt Młodzi kreatywni – interaktywni

Projekt Złote książki w górach i miastach jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice

100 książek na 100 lat Niepodległości 1918-2018

Biblioteka Cyfrowa

Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych Academica

Blog Miejskiej Biblioteki Publicznej

ibukcitywalk

 logo bookcrossing